پیشاپیش فرا رسیدن این روز را به همه عشاق اهل دل تبریک عرض می کنیم و امیدوارم که همیشه در همه حال به عشق خود وفادار باشند و هیچ وقت سعی نکنند و نگذارند که کسی مزاحم عشق آنها بشود.......